Algemene Voorwaarden Heytens

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en/of dienstverlening uitgevoerd door de Vennootschap aangeduid op de voorzijde, ten gunste van om het even welke natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de hoedanigheid van niet-professioneel koper (hierna de Klant genoemd).

De ondertekening van om het even welke bestelbon of aanvaarding van een bestek voortgebracht door de Vennootschap houdt de volledige aanvaarding in van deze algemene verkoopsvoorwaarden door de Klant.

De door de Vennootschap aangeboden producten zijn bestemd voor persoonlijk gebruik. De Klant onthoudt zich van om het even welke wederverkoop in de hoedanigheid van handelaar.

Alle prijzen zijn netto, uitgedrukt in euro, inclusief alle belastingen, inclusief verpakking. De verlening van bepaalde diensten (levering en/of plaatsing) wordt bijkomend aangerekend. De prijzen (en eventuele promoties) gelden op de datum van bestelling gespecificeerd op de voorzijde.

Meeneemproducten worden contant betaald aan de kassa van de winkel op de dag van afhaling in de winkel.

Voor producten op maat moet op de dag van de bestelling een voorschot worden betaald van 60 % van de totale verkoopprijs van de bestelling. Het resterende bedrag moet contant betaald worden op de dag van afhaling in de winkel of ten laatste op de dag van de plaatsing, indien deze het voorwerp uitmaakt van een dienstverlening. De op de voorzijde aangegeven leveringstermijn begint pas te lopen vanaf de betaling van het voorschot.

Het voorschot is definitief verloren en blijft verworven door de Vennootschap indien de Klant zijn bestelling niet in ontvangst neemt binnen een termijn van 30 dagen, te rekenen vanaf de datum waarop de Vennootschap de Klant op de hoogte bracht van de beschikbaarheid ervan.

Voor producten op maat: de bestellingen zijn vast en definitief en kunnen niet het voorwerp uitmaken van een herroepingsrecht (cf. artikel VI.73.3° van het Wetboek van economisch recht).

De op de bon aangegeven maten kunnen evenwel gewijzigd worden binnen de op de voorzijde vermelde termijn. Na die termijn zijn de onder de verantwoordelijkheid van de Klant aangegeven maten definitief en kunnen de volgens deze aanwijzingen vervaardigde producten niet het voorwerp uitmaken van een weigering of retournering op deze grond. De Klant is hierover geïnformeerd en aanvaardt dat wijzigingen aan de maten de prijs van het product kunnen beïnvloeden.

Voor meeneemproducten: aankopen in de winkel kunnen niet het voorwerp uitmaken van een herroepingsrecht. De Vennootschap aanvaardt echter de terugname voor omruiling van elk product in perfecte staat binnen een termijn van 14 kalenderdagen volgend op de datum van aankoop op vertoon van het kasticket. Voor bestellingen ondertekend buiten de winkel beschikt de Klant over een herroepingsrecht van 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de ondertekening van de bestelling. De Klant oefent zijn herroepingsrecht uit door de Vennootschap op de hoogte te brengen van zijn beslissing om zich te herroepen door het herroepingsformulier (in de bijlage bij de bestelling) of om het even welke andere ondubbelzinnige verklaring waaruit zijn wil om zich te herroepen blijkt, te verzenden voor het verstrijken van de termijn.

Voor dienstverlening: voor bestellingen ondertekend buiten de winkel beschikt de Klant over een herroepingsrecht van 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de ondertekening van de bestelling onder dezelfde voorwaarden als de meeneemproducten, tenzij hij uitdrukkelijk heeft afgezien van de termijn in het kader van de bepalingen van artikel VI.73 1 van het Wetboek van economisch recht en de dienstverlening gebeurde voor het verstrijken van deze termijn.

In geval van verkoop op krediet met een duur van meer dan drie (3) maanden beschikt de Klant over een herroepingsrecht van 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de aanvaarding van het kredietaanbod. De verkoopovereenkomst wordt van rechtswege ontbonden, zonder schadevergoeding, indien de Klant binnen deze termijn zijn herroepingsrecht uitoefent met betrekking tot het krediet toegewezen onder de voorwaarden zoals voorzien in artikel VII83 van de Consumentenwet. De verkoop wordt slechts definitief en de uitvoeringstermijn van de bestelling begint pas te lopen op het moment waarop het voorafgaande kredietaanbod zoals voorzien door de wet zelf definitief wordt.

In geval van ontbinding van de verkoopovereenkomst als gevolg van de uitoefening van het herroepingsrecht voor het toegewezen krediet zal de Vennootschap ertoe gehouden zijn om op eenvoudig verzoek om het even welk bedrag dat de Klant zou hebben betaald als voorschot op de prijs, terug te betalen. Vanaf de achtste dag volgend op het verzoek om terugbetaling zal dit bedrag van rechtswege interesten opbrengen, berekend op basis van de wettelijke rentevoet vermeerderd met de helft.

De datum van afhaling en/of levering en/of van de voorziene dienstverlening staat aangeduid op de bestelbon.

In geval van een vertraging die niet gerechtvaardigd is door een geval van overmacht en die niet toe te schrijven is aan de Klant, kan de Klant afzien van de bestelling per aangetekende brief met ontvangstbevestiging of om het even welke duurzame schriftelijke drager, indien de Vennootschap niet in staat was de levering of dienstverlening uit te voeren binnen de termijn van 30 dagen, te rekenen vanaf de ingebrekestelling door de Klant. In dit geval zal de bestelling als geannuleerd worden beschouwd zodra de Vennootschap de brief of de schriftelijke kennisgeving van de Klant ontvangt, tenzij de Vennootschap intussen heeft voldaan aan haar plichten.

In geval van levering aan huis is de Klant of zijn gevolmachtigde ertoe gehouden het product te controleren op het moment van de levering en het eventuele voorbehoud dat hij wil maken over de staat van het ontvangen product, expliciet te vermelden op de leveringsbon. De Klant is ervan op de hoogte dat de afwezigheid van een geschreven voorbehoud op de leveringsbon geldt als vermoeden van conforme levering. De Klant moet de Vennootschap op de hoogte brengen van zijn voorbehoud binnen de 48 uur na levering van het Product.

De Klant is ertoe gehouden alle nodige informatie nauwkeurig door te geven aan de Vennootschap bij de levering van het Product. De Vennootschap sluit alle aansprakelijkheid uit in geval van fouten of onnauwkeurigheden in het leveringsadres of technische onmogelijkheid om het product te leveren. Indien levering onmogelijk is, zal het product ter beschikking van de Klant worden gesteld voor afhaling in de winkel.

De Vennootschap verbindt zich ertoe producten te leveren die overeenstemmen met de specificaties van de bestelling wat betreft de maten en kwaliteit van het materiaal, en dit met inachtneming van de geldende bepalingen. In geval van gebreke moet de Klant het product terugbrengen naar de winkel om de reparatie- of vervangingsmogelijkheden na te gaan. Vormt geen gebrek aan overeenstemming, iedere kwaliteitsverandering van het product die voortvloeit uit niet-naleving van de instructies voor plaatsing of onderhoud.

Art. 1649ter.

Voor de toepassing van artikel 1604, eerste lid, wordt het door de verkoper aan de consument geleverde consumptiegoed geacht slechts in overeenstemming met de overeenkomst te zijn indien:

   1° het in overeenstemming is met de door de verkoper gegeven beschrijving ervan en de eigenschappen bezit van de goederen die de verkoper aan de consument als monster of als model heeft getoond;

  2° het geschikt is voor elk bijzonder door de consument gewenst gebruik dat deze aan de verkoper bij het sluiten van de overeenkomst heeft medegedeeld en dat de verkoper heeft aanvaard;

  3° het geschikt is voor het gebruik waartoe goederen van dezelfde soort gewoonlijk dienen;

  4° het de kwaliteit en prestaties biedt die voor goederen van dezelfde soort normaal zijn en die de consument redelijkerwijs mag verwachten, gelet op de aard van het goed en op de eventuele door de verkoper, de producent of diens vertegenwoordiger publiekelijk gedane mededelingen over de bijzondere kenmerken ervan, namelijk bij de reclame en de etikettering.

 • 2. De verkoper is niet gebonden door de in § 1, 4°, bedoelde publiekelijk afgelegde mededelingen indien hij aantoont dat:

  – bedoelde mededeling hem niet bekend was en hem redelijkerwijs niet bekend kon zijn,

  – deze mededeling op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst was rechtgezet, of

  – de beslissing tot aankoop van het consumptiegoed niet door deze mededeling kon beïnvloed zijn.

 • 3. Gebrek aan overeenstemming wordt geacht niet te bestaan in de zin van dit artikel als, op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst, de consument het gebrek kende of redelijkerwijs daarvan op de hoogte moest zijn, dan wel als het gebrek aan overeenstemming voortvloeit uit het materiaal geleverd door de consument.
 • 4. Gebrek aan overeenstemming ten gevolge van een verkeerde installatie van het consumptiegoed wordt gelijkgesteld met gebrek aan overeenstemming van het goed wanneer de installatie deel uitmaakt van de koopovereenkomst betreffende het goed en door de verkoper of onder diens verantwoordelijkheid is uitgevoerd.

  Hetzelfde geldt als een goed dat bestemd is om door de consument geïnstalleerd te worden, door deze geïnstalleerd wordt en de verkeerde installatie een gevolg is van een fout in de montagehandleiding.

Art. 1649quater.

 • 1. De verkoper is jegens de consument aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf voornoemde levering. De termijn van twee jaar bedoeld in het eerste lid wordt opgeschort tijdens de periode vereist voor de herstelling of de vervanging van het goed of in geval van onderhandelingen tussen de verkoper en de consument met het oog op een minnelijke schikking. In afwijking van het eerste lid kunnen voor de tweedehandsgoederen de verkoper en de consument een kortere termijn dan twee jaar overeenkomen zonder dat die termijn korter dan één jaar mag zijn.
 • 2. De verkoper en de consument kunnen een termijn overeenkomen waarbinnen de consument de verkoper op de hoogte moet brengen van het gebrek aan overeenstemming, zonder dat die termijn korter mag zijn dan twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld.
 • 3. De rechtsvordering van de consument verjaart na verloop van één jaar vanaf de dag waarop hij het gebrek aan overeenstemming heeft vastgesteld, zonder dat die termijn vóór het einde van de termijn van twee jaar, bedoeld in § 1, mag verstrijken.
 • 4. Manifesteert zich een gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van zes maanden vanaf de levering van het goed, dan geldt tot bewijs van het tegendeel het vermoeden dat dit gebrek bestond op het tijdstip van levering, tenzij dit vermoeden onverenigbaar is met de aard van het goed of met de aard van het gebrek aan overeenstemming, door onder andere rekening te houden met het feit of het goed nieuw dan wel tweedehands is.
 • 5. De bepalingen in dit hoofdstuk met betrekking tot de vrijwaring voor de verborgen gebreken van de verkochte zaak zijn van toepassing na het verstrijken van de termijn van twee jaar bedoeld in § 1.

Art. 1649quinquies.

 • 1. Naast desgevallend schadevergoeding, heeft de consument het recht van de verkoper die met toepassing van artikel 1649quater aansprakelijk is voor een gebrek aan overeenstemming te eisen, hetzij de herstelling of de vervanging van het goed onder de voorwaarden bedoeld in § 2, hetzij een passende vermindering van de prijs of de ontbinding van de overeenkomst, overeenkomstig de voorwaarden bepaald in § 3.

Desgevallend wordt er evenwel rekening gehouden met de verergering van de schade voortvloeiend uit het gebruik van het goed door de consument na het ogenblik waarop hij het gebrek aan overeenstemming heeft vastgesteld of zou hebben moeten vaststellen.

 • 2. In eerste instantie heeft de consument het recht om van de verkoper het kosteloze herstel of de kosteloze vervanging van het goed te verlangen behalve als dat onmogelijk of buiten verhouding zou zijn. Elke herstelling of vervanging moet, rekening houdend met de aard van het goed en het door de consument beoogd gebruik, binnen een redelijke termijn en zonder ernstige overlast voor de consument verricht worden.

De kosten bedoeld in het vorige lid zijn de kosten die moeten worden gemaakt om de goederen in overeenstemming te brengen, namelijk de verzendingskosten en de kosten die verband houden met loon en materiaal.

Voor de toepassing van het eerste lid wordt een vorm van genoegdoening geacht buiten verhouding te zijn indien zij voor de verkoper kosten meebrengt die, vergeleken met de alternatieve vorm van genoegdoening onredelijk zijn, gelet op:

  – de waarde die het goed zonder het gebrek aan overeenstemming zou hebben;

  – de ernst van het gebrek aan overeenstemming;

  – de vraag of de alternatieve vorm van genoegdoening concreet mogelijk is zonder ernstige overlast voor de consument.

 • 3. De consument heeft het recht van de verkoper een passende prijsvermindering of de ontbinding van de koopovereenkomst te eisen:

  – indien hij geen aanspraak kan maken op herstelling of vervanging, of

  – indien de verkoper niet binnen een redelijke termijn of zonder ernstige overlast voor de consument de herstelling of de vervanging heeft verricht.

In afwijking van het eerste lid heeft de consument niet het recht de ontbinding van de overeenkomst te verlangen indien het gebrek aan overeenstemming van geringe betekenis is.

Voor de toepassing van het eerste lid wordt elke terugbetaling aan de consument verminderd teneinde rekening te houden met het gebruik dat deze van het goed heeft gehad sinds de levering ervan.

 Art. 1649sexies. Wanneer de verkoper jegens de consument aansprakelijk is uit hoofde van een gebrek aan overeenstemming, kan hij tegen de producent of tegen iedere contractuele tussenpersoon in de eigendomsoverdracht van het consumptiegoed, verhaal doen op grond van contractuele aansprakelijkheid waartoe deze producent of deze tussenpersoon met betrekking tot het goed is gehouden zonder dat een contractueel beding dat tot gevolg heeft die aansprakelijkheid te beperken of op te heffen, hem mag tegengeworpen worden.

De inzameling van uw nominatieve gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van om het even welke bestelling. Overeenkomstig de wet op de informatica en de vrijheid van 8 december 1992 beschikt de Klant over het recht op inzage, wijziging, correctie en verwijdering van de persoonlijke gegevens die hem betreffen per gewone brief gericht tot het adres van de Vennootschap.

Voor de opmaak van een bestek moet de Klant zijn e-mail- en/of telefoongegevens overhandigen aan de Vennootschap en staat hij aldus de Vennootschap toe contact met hem op te nemen binnen een termijn van maximaal 3 maanden volgend op de datum van het bestek.

Overeenkomstig de geldende bepalingen heeft de Klant, in geval van een geschil, de mogelijkheid om een beroep te doen op een conventionele bemiddelingsprocedure of op om het even welke andere alternatieve manier van geschillenbeslechting. Bij gebreke zal om het even welke rechtsvordering aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechtbank.

Wat de bemiddeling betreft, kan de Klant kosteloos een beroep doen op de bemiddelingsdienst via contact@mediationconsommateur.be, en dit voor alle klachten die al schriftelijk werden neergelegd bij de Klantendienst van de Vennootschap sinds minder dan een jaar en die niet werden opgelost.

Mes échantillons gratuits L’échantillon a bien été ajouté à votre liste d’échantillons. L’échantillon n’a pas pu être ajouté car votre liste est pleine. Votre liste d’échantillons est vide.
Pour ajouter un échantillon, rendez-vous dans une page produits.
L’échantillon n’a pas pu être ajouté car vous avez déjà commandé des échantillons ces 30 derniers jours. Vous venez de supprimer un échantillon de votre liste.

Vous avez droit à {{ limite }} échantillons gratuits par mois.
Les échantillons sont envoyés sous 2 à 3 jours.

{{ nbProd }} échantillons dans ma liste Vider ma liste
confirmer la suppression de tous les échantillons de ma liste
Liste des échantillons
 • {{ item.titre }}
  confirmer la suppression
  Supprimer

 

Klantendienst:
klantendienst@heytens.be

Of bel naar:
02 252 00 42

Heeft u meer vragen?

We blijven tot uw beschikking

contacteer ons via e-mail
klantendienst@heytens.be

contacteer ons telefonisch
van 09:00 tot 12:30 en 14:00 tot 18:00
02 252 00 42

 

ADVIES NODIG?